Update Feature 29-07-20

สสส

เมนูคำสั่งซื้อ/เมนูการจัดส่ง

เพิ่มการค้นหา โดยสามารถใส่คำค้นหา และเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ, ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ , ชื่อสินค้า-รหัสสินค้า, หมายเลขแทร็คกิ้ง เพื่อให้การค้นหา ไวขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกมากยิ่งขึ้น

สสส

A เข้าไปซ้ายมือ เลือก “เมนูคำสั่งซื้อ”

1.จากนั้น ใส่คำที่ต้องการค้นหา และ. เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น “หมายเลขคำสั่งซื้อ” หรือ “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” และทำการเลือก

2.เมื่อเลือกแล้ว ทำการกด “ค้นหา”

สสส

B เข้าไปซ้ายมือ เลือก “เมนูการจัดส่ง”

สำหรับในหน้าเมนูการจัดส่ง จะมีแท็บ 5 แท็บ คือ “รอดำเนินการ”, “เตรียมแพ็ค”, “พร้อมจัดส่ง”, “กำลังจัดส่ง” และ “ส่งสำเร็จ”

***สำหรับแท็บ “รอดำเนินการ”, “พร้อมจัดส่ง”, “กำลังจัดส่ง” และ “ส่งสำเร็จ” จะสามารถเลือกประเภทการค้นหาได้ 2 ประเภท คือ ค้นหาตาม “หมายเลขคำสั่งซื้อ” และ “ชื่อ,เบอร์โทรศัพท์”

1.ทำการเลือก “แท็บ” รอดำเนินการ”, “พร้อมจัดส่ง”, “กำลังจัดส่ง” และ “ส่งสำเร็จ ที่ต้องการค้นหา

2.จากนั้น ใส่คำที่ต้องการค้นหา และ. เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหา และทำการเลือก

3.ทำการกดปุ่ม “ค้นหา” ก็จะแสดงข้อมูลที่ทำการค้นหา

สสสส

***สำหรับแท็บ เตรียมแพ็ค” จะสามารถเลือกประเภทการค้นหาได้ 4 ประเภท คือ ค้นหาตาม “หมายเลขคำสั่งซื้อ”, “ชื่อ,เบอร์โทรศัพท์”, “ชื่อสินค้า,รหัสสินค้า” และ “หมายเลขแทร็คกิ้ง” 

1.ทำการเลือกแท็บ “เตรียมแพ็ค” 

2.จากนั้น ใส่คำที่ต้องการค้นหา และ. เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหา และทำการเลือก

3.ทำการกดปุ่ม “ค้นหา” ก็จะแสดงข้อมูลที่ทำการค้นหา