Update-Feature-11-09-20

เมนูการตั้งค่า : การตั้งค่าเริ่มต้นของข้อมูลที่อยู่

หลังจากที่ทางทีมงานทำการพัฒนาให้สามารถใส่ที่อยู่ในข้อมูลร้านค้าได้มากกว่า 1 ที่อยู่แล้ว จึงได้พัฒนาต่อให้สามารถตั้งค่าเริ่มต้นของที่อยู่ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลที่อยู่ของทางร้านค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

A.เข้าไปที่แถบด้านซ้าย เลือกเมนู “ การตั้งค่า

1.จากนั้นเลือก “ ข้อมูลร้านค้า

2.เลือกที่หัวข้อ “ ข้อมูลที่อยู่

3.กดปุ่ม “ เพิ่มที่อยู่ ” หรือ “ แก้ไข ” เพื่อให้แสดงหน้า Pop up ขึ้นมาค่ะ

sss

4. สังเกตที่หัวข้อ “ ค่าเริ่มต้น ” จะมี Check Box ให้เลือกตั้งค่าข้อมูลที่อยู่ ดังนี้

sss4.1 ที่อยู่ร้านค้า หมายถึง ที่อยู่ของร้านค้า

sss4.2 ที่อยู่ออกบิล หมายถึง ที่อยู่ที่ใช้ในการออกใบเสร็จ เป็นต้น

sss4.3 ที่อยู่จัดส่ง หมายถึง ที่อยู่สำหรับใช้แสดงบนใบจ่าหน้าพัสดุ เป็นต้น

sss4.4 ที่อยู่สำหรับ EMS Dropoff หมายถึง ที่อยู่ข้อมูลผู้ส่งสำหรับขอ tracking จากในระบบของขนส่ง EMS Dropoff

sss4.5 ที่อยู่สำหรับ Flash Express หมายถึง ที่อยู่สำหรับเรียกรถมารับสินค้าของขนส่ง Flash Express

sss4.6 ที่อยู่สำหรับ Kerry Express หมายถึง ที่อยู่ข้อมูลผู้ส่งสำหรับขอ tracking จากในระบบของขนส่ง Kerry Express

5. หลังจากติ๊กเลือกตั้งค่าข้อมูลที่อยู่เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ บันทึก ” ค่ะ

sss

หลังจากกดปุ่ม “ บันทึก ” จะมีแถบระบุค่าเริ่มต้นของที่อยู่ขึ้นมาให้ แสดงว่าตั้งค่าในส่วนนี้สำเร็จแล้วค่ะ